Kasutustingimused

Kehtivad alates 1. juunist 2019

1. Pooled

 1. Käesolevad teenuse kasutustingimused (edaspidi «Leping») reguleerivad teenuse osutaja, Edicy OÜ, registrikoodiga 12176224 ning asukohaga Raekoja plats 1, 51003 Tartu, Eesti (edaspidi «Voog») ja teenuse kasutaja, s.o teie (edaspidi «Klient») vahelisi õigussuhteid, mis tulenevad Kliendile teenuse osutamisest Voo poolt.

2. Mõisted

 1. Klient - juriidiline või füüsiline isik, kes on end selle Lepinguga sidunud ja kellele Voog on andnud, vastavalt Lepingule, loa Teenuse kasutamiseks Lepingu järgi.

 2. Teenus(ed) - veebitööriist Voog (www.voog.com), mis võimaldab luua ning edaspidi hallata kodulehte oma domeeni peal.

 3. Kliendi Konto - konto, mis aktiveeritakse Kliendile Teenuse kasutamiseks pärast Kliendi nõustumist Lepinguga.

 4. Sisu - informatsioon, mis on kättesaadav Teenuse kaudu või Teenuse vahendusel (näiteks pildid, tekstid, andmefailid, arvutitarkvara, muusika- või muud audiofailid, videod jne).

 5. Voo Sisu - Sisu, mille Voog on Kliendile Teenuse vahendusel kättesaadavaks teinud.

 6. Kliendi Sisu - Sisu, mille Klient on tootnud või avaldanud Teenuse vahendusel.

 7. Küberintsident - sündmus, mis ohustab või kahjustab Teenuse turvalisust või toimivust.

3. Kliendi kinnitused

Klient ja juriidilisest isikust Kliendi puhul tema esindaja kinnitavad, et:

 1. Kliendil on kehtiv seaduslik alus (ja/või vajalik esindusõigus) Lepingu sõlmimiseks ja seetõttu on Leping siduva iseloomuga Voo ning Kliendi vahel.

 2. Informatsioon, mille Klient on esitanud Teenuse kasutajaks registreerimisel ja Teenuse kasutamiseks on tõene, korrektne ja ajakohane.

 3. Klient nõustub, et Teenuse vorm ja laad võivad aeg-ajalt muutuda, tulenevalt sellest, et Voog uuendab ja täiustab Teenust püsivalt. Ühtlasi, Klient kinnitab ja nõustub, et Voog võib Teenuse osutamise, kas osaliselt või täielikult, nii ajutiselt kui ka alatiseks lõpetada, teavitades sellest Klienti vähemalt kaks (2) nädalat ette. Etteteatamise kohustus puudub, kui Teenuse või selle osa osutamise lõpetamine toimub Kliendipoolse Lepingu rikkumise tõttu. Vool ei ole (ette)teavitamise kohustust, kui muudetakse Teenuse pisifunktsioone või teostakse uuendusi ning parandusi, mis ei piira Kliendil Teenuseid kasutada.

 4. Klient nõustub, et juhul kui ilmneb mõni Lepingu punktis 11.3 toodud asjaolu või kui Klient rikub muid Lepingus sätestatud tingimusi, võib Voog blokeerida juurdepääsu Kliendi Kontole, selle andmetele, failidele või muule sisule, mis on seotud Kliendi Kontoga.

 5. Voog võib seada või muuta piiranguid Kliendi poolt Teenuse raames kasutatavale andmemahule, sh andmemahule, mis Kliendi poolt saadetakse ning võetakse vastu Teenuse kaudu. Voog võib sellised piirangud seada või muuta ükskõik mis hetkel Klienti sellest eelnevalt teavitamata kui esineb Küberintsident või kui muul põhjusel on ohus Teenuse stabiilne toimivus.

 6. Klient nõustub, et Vool võib olla tütar- ja sidusettevõtteid või partnerorganisatsioone üle maailma, kes Voo asemel pakuvad Kliendile Teenust (või osa sellest).

 7. Klient nõustub, et Teenus võib sisaldada informatsiooni, mis on Voo poolt määratud konfidentsiaalseks ja Klient kohustub sellist informatsiooni mitte avaldama.

 8. Klient nõustub, et Voog omab kõiki Teenusega seotud intellektuaalse omandi õigusi, hoolimata sellest, kas need õigused on registreeritud või mitte.

 9. Klient nõustub, et Leping ning kõik muud kokkulepped Vooga sõlmitakse arvutiside vahendusel, ilma täiendava allkirjastamiseta.

 10. Klient nõustub, et Lepingu tingimuste rikkumise korral võib Voog Kliendi Konto ja/või Kliendile pakutavate teenuste osutamise viivitamatult peatada või lõpetada, ilma eelneva teavitamiseta.

4. Kliendi kohustused

 1. Klient kohustub kasutama Voo Teenuseid kooskõlas kehtiva õigusega ning hoiduma Teenuste kasutamisest illegaalsetel eesmärkidel.

 2. Klient on kohustatud hoidma Kliendi Kontoga seotud kasutajate salasõnu salajasena. Kui Klient tuvastab Kliendi Kontoga seotud kasutajate salasõnade või Kliendi Konto volitamata kasutamise, tuleb sellest koheselt Voogu teavitada, saates vastavasisulise teate aadressile support@voog.com või muul mõistlikul viisil, mis tagab võimalikult kiire infovahetuse.

 3. Klient kohustub hoiduma Teenuse, sellega seotud serverite ning arvutivõrgu tahtlikust häirimisest ja toimimise takistamisest.

 4. Klient kohustub suhtuma lugupidamisega Voogu, selle töötajatesse, teistesse Teenuse kasutajatesse ja Teenusega seotud kolmandatesse isikutesse. Suhtlemisel on Klient kohustatud järgima head tava ning hoiduma ahistamisest, ähvardamisest ja ärakasutamisest.

 5. Teenuse kaudu ostetud domeeni omanikuna kohustub Klient käituma kooskõlas kehtiva õigusega ja võtma kogu domeeni haldamisega seotud vastutuse.

 6. Tasulise Teenuse kasutamine:

  1. Kui Klient liitub tasulise Teenusega, tasub ta koheselt ettemaksu valitud perioodiks.

  2. Teenuse eest tasutakse ettemaksuna ning ettemaks ei ole tagastatav. Voog ei tagasta ettemaksu ega paku krediiti ainult osaliselt kasutatud perioodi eest. Kõikide kasutajate võrdse kohtlemise huvides erandeid ei tehta.

  3. Kõikidele Teenusega kaasnevatele hindadele lisandub käibemaks.

  4. Ettemakstud tasulise konto perioodi lõppedes muutub konto tasuta kontoks ning kaotab kõik tasulise konto privileegid. Kliendil on alati võimalus tasulise konto perioodi pikendada täiendava ettemaksuga.

  5. Kliendi Konto muutumisel tasulisest tasuta kontoks, võivad muutuda Teenuse võimalused ja funktsionaalsus. Lisaks sellele võib Kliendi Sisu, kas osaliselt või täielikult, kaduma minna. Nimetatud tagajärgede eest vastutab Klient ainuisikuliselt.

5. Sisu ja Omandiõigus

 1. Klient kohustub tagama ja vastutab ainuisikuliselt, et Kliendi Sisu on seaduslik, tal on kõik vajalikud õigused Kliendi Sisule ja Kliendi Sisu kasutamisel ei rikuta mistahes kolmandate isikute õigusi. Voog ei nõua Kliendi Sisu õiguste omandamist.

 2. Voog kasutab Kliendi Sisu ainult Teenuse osutamise eesmärgil ja Klient nõustub, et selleks võib vajalikuks osutuda Kliendi Sisule juurdepääs läbi Kliendi Konto, mis võimaldab üles laadida ja/või kopeerida Kliendi Sisu, võib osutuda vajalikuks muuta kasutaja seadete kohandusi, kopeerida varundamiseks ja esitamiseks ning rakendada mis tahes muid tehnilisi meetmeid, mis on vajalikud Teenuse kasutamiseks vastavalt Voo parima äranägemise kohaselt.

 3. Kui Klient loob, edastab, kuvab või teeb mõnel muul viisil kättesaadavaks mistahes sisu, peavad tal olema selleks vajalikud intellektuaalse omandi õigused. Klient kohustab täitma ja austama teiste isikute intellektuaalomandi õigusi.

 4. Klient kohustub hoiduma talle mittekuuluvate või litsenseerimata kaubamärkide, logode jms õigustamata kasutamisest. Seejuures ei tohi Klient luua endast muljet kui talle mittekuuluvate kaubamärkide, logode jms tegelikust omanikust või valdajast.

 5. Klient ei tohi Teenuse vahendusel teha kättesaadavaks sisu, mis on ebaseaduslik, vaenulik või muul viisil pahatahtlik, sealhulgas ei tohi Klient Teenuse kaudu levitada arvutiviiruseid ja teisi kahjulikke arvutikoode või nende osi.

 6. Vool on õigus vaadata üle, kritiseerida, märgistada, filtreerida, muuta, keelduda avaldamast või eemaldada Kliendi Sisu või osa sellest või kustutada Kliendi Konto kui Klient ei ole täitnud Lepingut, või kui Kliendi Konto või mingi osa Sisust näib Voole kohatu või kui Voogile saab teatavaks, et Kliendi Sisu on ebaseaduslik.

 7. Voog ei vastuta Sisu eest, millele on on viidatud Kliendi Kontol, kuid mis on majutatud kolmandate osapoolte veebilehekülgedel, isegi kui see sisu muutub Voo teenuse vahendusel kättesaamatuks.

 8. Kõik intellektuaalomandi õigused Voo Sisule, kaasa arvatud kõik autoriõigustega kaitstud materjalid või mis tahes muu sisu, mille suhtes kehtivad või võidakse kohaldada intellektuaalomandi õigusi, sh kunstiteosed, graafika, pildid, veebisaidi mallid ja vidinad, kirjanduslik töö, lähtekood ja objektkood, rakendused, audio, muusika, video ja muu meedia, kujundused, animatsioonid, liidesed, dokumentatsioon, Voog Teenused, meetodid, tooted, algoritmid, andmed, interaktiivsed funktsioonid ja objektid, reklaamivahendid ja -meetodid, leiutised, ärisaladused, logod, domeenid, kaubamärgid, ärinimed ja muud intellektuaalomandi õigused, olenemata sellest, kas need on registreeritud ja/või registreeritavad ning kõik nende tuletised kuuluvad Voole ja/või litsentsi alusel litsentsisaajale. Klient ei tohi Voo Sisu kopeerida, jagada, muuta, rentida, üürida, laenata, müüa, luua tuletatud töid, dekompileerida või teistmoodi välja võtta Voo Teenuse lähtekoodi või osa sellest, ilma autoriõiguse omaniku vastava loata.

6. Teenuse kasutusõigus

 1. Kliendil on õigus Teenust kasutada lihtlitsentsi (Litsentsi) alusel, mis kehtib seni kuni kehtib Leping. Kasutusõigus on isiklik ning seda ei saa edasi anda. Litsentsi tasu sisaldub Teenuse kasutamise eest makstavas tasus.

 2. Klient ei tohi oma Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi anda üle kolmandatele osapooltele.

 3. Kliendile antava Litsentsi ainsaks eesmärgiks on Teenuse kasutamise võimaldamine kooskõlas Lepinguga.

7. Kliendi Sisu kasutusõigus

 1. Klient säilitab autoriõigused ja muud õigused, mida ta Kliendi Sisu suhtes omab.

 2. Klient nõustub ja kinnitab, et Klient omab kõiki vajalikke õigusi Kliendi Sisu osas, et Voog saaks kasutada (sh avaldada, jagada jne) Kliendi Sisu Lepingus kirjeldatud viisil. Vool on õigus kasutada Kliendi Sisu, mida Klient on eelnevalt ise avaldanud. Klient kinnitab, et selline kasutamine ei riku ega kahjusta kolmanda isiku õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, õigusi isikuandmetele, reklaamimisõigusi, lepingulisi õigusi, ärisaladusi või muid intellektuaalomandi õigusi.

 3. Voog järgib autoriõiguse seadust ja eemaldab kõik sisu, mis rikub autoriõigusi.

8. Kahjutasu

 1. Klient nõustub ja kinnitab, et ta on ainuisikuliselt ning täielikult vastutav Kliendi Sisu ning oma Kontol tehtavate toimingute eest. Klient nõustub ja kinnitab, et on ainusikuliselt ning täielikult vastutav Lepingu rikkumise eest.

 2. Klient peab hüvitama täies ulatuses Voole ja kolmandatele isikutele, Lepingu rikkumise ja/või oma Kontol toimuvaga tekitatud kahju (nõuded, kohustused, kahjud, kulutused, kahjustused ja sellest tulenevad kulutused, sealhulgas teenustasu õigusabi eest).

9. Maksed

 1. Voog osutab Teenust Kliendile perioodilise tasu eest.

 2. Kui Klient kasutab Voo poe-funktsionaalsust, tasub Klient protsentuaalset tehingutasu kõigi tehingute pealt, mis Kliendi veebipoes toimuvad. Eelviidatu on täpsustatud hinnakirjades ning tasumudelid võivad erineda pakettide põhiselt.

 3. Voo Teenuste hindadega saab tutvuda Voo kodulehe Hindade jaotuses. Voog jätab endale õiguse hindu igal ajal muuta. Voog annab sellest ette teada sealsamas hindade jaotuses.

 4. Voog märgib teenustasud ära arvete peal, millele Klient Voog Teenustes oma kontovaatest ligi pääseb. Osad Teenuse võimalustest on tasulised (Tasuline Teenus).

10. Veebipood

 1. Voog poetööriistad võimaldavad Kliendil müüa tooteid või koguda näiteks annetusi lõppkasutajatelt. Klient vastutab nimetatud tööriistade kasutamise eest.

 2. Voog ei ole Kliendi veebipoe käitamisega kuidagi seotud ega vastutav seal toimuva eest. Klient on ainuisikuliselt vastutav oma veebipoe eest ja selle kooskõla eest õiguslike regulatsioonidega - sealhulgas maksud, lõivud ja poe käitamise vastavus õigusaktidele; kaupade ja teenuste täitmine ja tarne lõppkasutajatele; kaupade ja teenustega seotud nõuded, garantiid ja klienditeenindus.

 3. Et võtta vastu makseid lõppkasutajatelt, võib Klient vajada oma poe liidestamist kolmandate osapooltega, kes pakuvad maksete vahendamise teenust. Kliendi suhe nendega on reguleeritud nende kasutustingimustega, Voog vastavat suhet maksevahendajaga ei reguleeri. Voog ei ole osapooleks Kliendi ja nendevahelises suhtes.

 4. Klient ei tohi oma poes pakkuda ega müüa toodet ega teenust, mida võiks tõlgendada kui varastatud, võltsitud, solvavat, kahjulikku või muul moel õiguskorraga vastuolus olevat.

 5. Lepingu rikkumise korral võib Voog Kliendi poekonto igal ajal oma vaba voli järgi sulgeda, ilma et Voog oleks Kliendi või Kliendi lõppkasutajate eest vastutav.

11. Lepingu lõpetamine

 1. Leping on sõlmitud määramata ajaks.

 2. Kliendil on õigus Leping ette teatamata lõpetada sellest Voogu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel teavitades.

 3. Voog võib igal hetkel Lepingu koheselt lõpetada, kui:

  1. Klient on Lepingut rikkunud (või on käitunud viisil, mis selgelt näitab, et ta ei kavatse või ei ole võimeline Lepingut täitma); või

  2. vajadus selle järgi tuleneb seadusest (nt kui Teenus või selle osa osutub õigusakti või kohtuotsusega vastuolus olevaks); või

  3. Voo partner, kellega koos Teenust pakuti, on Vooga koostöö lõpetanud; või

  4. Voog ei paku enam Teenust riigis, mille resident Klient on või mille kaudu Klient Teenust kasutab; või

  5. Teenuse pakkumine pole Voo hinnangul enam äriliselt mõistlik.

 4. Lepingu lõppedes muutub Lepingust tulenev Teenuse kasutamise õigus koheselt kehtetuks.

12. Lahtiütlemine

 1. Teenust pakutatakse "nagu on" vormis ning Voog ei anna Kliendile Teenusega seoses mingeid garantiisid.

 2. Voog teeb kõik endast sõltuva, et järgnevaid olukordi vältida, kuid ei ei garanteeri Kliendile, et:

  1. Teenuse kasutamine vastab Kliendi nõudmistele ja vajadustele;

  2. Teenuses ei esine tõrkeid, katkestusi, turvaauke, vigu;

  3. Kliendi omandatud info, mis tuleneb Teenuse kasutamisest, on täpne, korrektne, usaldusväärne ning ajakohane;

  4. vead Teenuse funktsionaalsuses saavad parandatud.

 3. Teenusele ei kohaldu ükski garantii (muuhulgas rahuldavale kvaliteedile, otstarbekohasusele või kirjeldusele vastavusele), mida selgesõnaliselt Lepingu tingimustes ei sisaldu.

 4. Voog ei vastuta Kliendi ees ei otseste ega kaudsete kahjude eest (sealhulgas kasumi-, andme-, goodwill'i või mainekahju), mis võivad tuleneda Kliendi seotusest Teenusega, sealhulgas kahjude eest, mis tulenevad:

  1. muudatustest, mille Voog on Teenusesse sisse viinud;

  2. Teenuse lühiajalisest või pikemaajalisest katkestusest;

  3. Kliendi Sisu kustutamisest, rikkumisest või salvestamise tõrgetest, mis on põhjustatud Kliendist või kolmandast isikust tulenevalt, ilmastiku oludest või elektri ja telekommunikatsiooni katkestuste tulemusel;

  4. Kliendi suutmatusest edastada Voole adekvaatset infot Kliendi Konto kohta;

  5. Kliendi hooletusest parooli või Kliendi Konto detailide salajas hoidmisel.

 5. Voog vastutab kahju eest, mida seadusest tulenevalt ei saa välistada või piirata.

13. Lepingu muutmine

 1. Vool on õigus Lepingut igal ajal muuta, tulenevalt sellest, et Voog püsivalt uuendab ja täiustab Teenust või lähtudes vastavatest õigusaktide või praktika muudatustest. Lepingu uuendatud versioon tehakse Voo poolt Kliendile kättesaadavaks Voo veebilehel ja selle kohane teavitus saadetakse Kliendile e-postiga kaks (2) nädalat enne muudatuste jõustumist. Klient nõustub, et jälgib Voo veebilehte, et end viimaste Lepingu muudatustega kursis hoida.

 2. Klient ja Voog lepivad kokku ning Klient kinnitab ja nõustub, et kui ta kasutab Teenust pärast Lepingu muudatuste jõustumist, siis ta kinnitab ja aktsepteerib sellega Lepingu muudatused. Kui muudetud Leping ei ole Kliendi poolt aktsepteeritav, peab ta koheselt Teenuse kasutamise lõpetama.

14. Muud tingimused

 1. Teenus võib sisaldada veebilinke välistele veebilehekülgedele või Sisule. Voog ei vastuta kolmandate isikute loodud veebilehekülgede või Sisu eest. Klient kinnitab ja nõustub, et Voog ei ole vastutav väliste veebilehtede ega sisu kättesaadavuse, vastavuse, täpsuse ega terviklikkuse eest.

 2. Teenuse kasutamiseks võib Kliendil olla tarvis kasutada või laadida alla kolmandate isikute loodud teenuseid või tarkvara. Selliste teenuste või tarkvara kasutamisele võivad kohalduda eraldi tingimused. Leping ei mõjuta Kliendi suhet selliste kolmandate isikutega.

 3. Klient nõustub, et Voog võib Kliendile edastada Teenuse kohta teateid (sh ka Lepingut puudutavaid) e-posti teel või Teenuse vahendusel.

 4. Kui Voog ei rakenda Lepingust või seadusest tulenevaid õigusi, ei tähenda see õiguste loovutamist ning Voog võib neid õigusi jätkuvalt igal ajal rakendada.

 5. Kui Lepingu mõni säte tunnistatakse kohtus kehtetuks, eemaldatakse see Lepingust mõjutamata teisi Lepingusätteid.

15. Lõppsätted

 1. Leping sätestab kogu kokkuleppe Kliendi ning Voo vahel Teenuse kasutamiseks, ning asendab täielikult kõik eelnevalt sõlmitud kokkulepped, mis puudutavad Teenuse osutamist Kliendile Voo poolt.

 2. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

 3. Juhul kui Leping tõlgitakse teistesse keeltesse peale inglise keele ning esineb erinevusi tõlgitud versiooni ning inglise keelse variandi vahel, kohaldatakse inglisekeelset versiooni.

 4. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lahenduseni ei jõuta, pöörduvad pooled vaidluse lahendamiseks Tartu Maakohtusse.


*

Kuni 2019-05-31 (kaasa arvatud) kehtinud kasutustingimused leiad siit

Ehita oma e-pood. Täna. 

Vooga võid sa oma unikaalse veebilehe ja e-poe püsti panna 15 minutiga.