Privaatsuseeskiri.

Kehtib alates 17. septembrist 2020

Ülevaade

Tere tulemast ning täname huvi tundmast Voo rakenduse (edaspidi: rakendus) ja meie veebisaidi www.voog.com (edaspidi: veebisait) vastu, mille toob Teieni Eesti osaühing Edicy OÜ, registrikood 12176224, aadress Raekoja plats 1, Tartu 51003, Eesti (edaspidi: Voog, meid või meie). Veebisait ja rakendus, samuti kõik seotud platvormid ja võrgud ning kogu allalaaditav tarkvara ja kõik muud meie osutatavad teenused edaspidi koos nimetatud meie teenus.

Käesolevas privaatsuseeskirjas (edaspidi: eeskiri) kirjeldatakse isikuandmeid, mida me vastutava töötlejana tegutsedes kogume oma klientide kohta seoses teenusega, samuti seda, kuidas me selliseid isikuandmeid kasutame ja avaldame ning kuidas me neid andmeid kaitseme.

Klient on oma klientide või kolmandate isikute isikuandmete, mida ta teenusesse üles laadib, seal säilitab ja muul viisil töötleb, vastutav töötleja. Mis tahes teave, mida meie kliendid teenuse vahendusel hoiustavad või töötlevad, ei kuulu meile ja me ei kontrolli, suuna ega määra selle teabe kasutamist.

Mõisted

 • Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Vooga lepingu ja kellele Voog on andnud litsentsi teenuse kasutamiseks nimetatud lepingu alusel.


 • Kliendi andmed on mis tahes teave kliendi kohta, mida kasutatakse teenuse osutamiseks ja mis võib sisaldada isikuandmeid.


 • Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.


 • Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.


 • Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.


 • Töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav toiming või toimingute kogum.

Andmed, mida seoses teenusega kogume

Teie esitatavad andmed

Teenust kasutades võite esitada ja meie võime Teilt koguda järgmisi andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid.

 • Konto ja domeeni registreering. Konto avamiseks esitate e-posti aadressi, salasõna ja konto nime. Me võime küsida Teilt täiendavaid kontaktandmeid, näiteks nime, telefoninumbrit, ettevõtte nime. Teatud domeeninimede registreerimiseks võime küsida Teilt domeeninime, isikukoodi, ettevõtte nime, registrikoodi, füüsilist aadressi.


 • Tehingute ja arveldusandmed. Kui Te ostate midagi teenuse raames (domeen, liitumisplaan), esitate täiendavaid isiku- ja makseandmeid, mis on vajalikud maksetehingu menetlemiseks. Sellised andmed võivad sisaldada krediitkaardi andmeid, pangaandmeid, arve aadressi.


 • Teie veebisaidi sisu. Sisu, mille Te teenuses avalikustate, ei ole kättesaadav ainult meile, vaid kõigile, kellel on internetiühendus, ning otsingumootorid võivad seda indekseerida ja seda võidakse säilitada interneti arhiiviteenustes.


 • Kliendi andmed. Teenuse osana võite esitada meile kliendi andmeid, sealhulgas oma kliendi või kolmanda isiku isikuandmeid, nende hoiustamiseks teenuses Teie nimel seoses teenuse kasutamisega Teie poolt, eelkõige seoses Voo e-kaubandusega. Pange tähele, et meil ei ole vahetut suhet isikute või ettevõtetega, kelle isikuandmeid Te kliendi andmete osana teenusesse sisestate. Voog ei ole selliste andmete, mille Te olete teenusesse sisestanud, vastutav töötleja.


 • Meiega suhtlemine. Kui võtate meiega otse ühendust, võite oma taotluses avaldada isikuandmeid.

Andmed, mida kogume, kui kasutate teenust

 • Logiandmed. Nagu enamikud võrguteenused salvestame ka meie teatud andmeid, mida veebibrauserid, mobiiliseadmed ja serverid kättesaadavaks teevad. Need võivad sisaldada andmeid Teie IP-aadressi või muu seadme aadressi või ID, operatsioonisüsteemi, veebibrauseri ja/või seadme liigi, keele-eelistuse kohta, veebilehtede või saitide kohta, mida Te külastate vahetult enne või pärast teenuse kasutamist, teenuse külastamise või kasutamise või sellesse sisselogimise kuupäeva ja aja, seadme võtmete või muude seadmetuvastusviiside kohta. Seadme võtmed või sarnased seadme identifikaatorid on igal mobiiliseadmel unikaalsed ja me võime neid kasutada Teie seadmesse tõuketeadete saatmiseks. Ühtlasi võime kasutada neid tehnoloogiaid selleks, et koguda teavet Teie e-kirjavahetuse kohta, näiteks kas avasite sõnumi, klõpsasite sõnumil või edastasite sõnumi.


 • Kasutusandmed. Me kogume teavet selle kohta, kuidas Te meie teenust kasutate, näiteks milliseid toiminguid teete ja milliseid funktsioone kasutate. Me kasutame neid andmeid selleks, et osutada Teile teenust, arendada uusi funktsioone, kaitsta teenuse turvalisust ja pakkuda kliendituge.


 • Küpsistest ja muudest jälitustehnoloogiatest saadav teave. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad tärkide jada, mille veebisait salvestab külastaja seadmesse ja mille külastaja brauser sealt iga kord välja otsib, kui külastaja naaseb. Pikslid, läbipaistvad gifid ja veebimajakad on väikesed koodiplokid, mis paigaldatakse veebisaitidele ja e-kirjadesse. Me kogume teenuses küpsiseid, et (i) isikupärastada oma teenuseid, näiteks jätta Teie andmeid meelde, et Te ei peaks neid uuesti sisestama oma külastuse ajal või järgmine kord, kui teenust külastate; (ii) esitada kohandatud reklaame, sisu ja teavet; (iii) jälgida ja analüüsida teenuse ja kolmanda osapoole turundustegevuse efektiivsust; (iv) jälgida teenuse kasutamise koondmeetrikat, näiteks külastajate ja külastatud lehekülgede koguarvu; (v) jälgida Teie osalemisi, avaldusi ja staatust mis tahes reklaamis ja muudes tegevustes; ja (vi) saata mobiiliseadmetesse tõuketeateid.

Andmed, mida kogume kolmandatelt isikutelt

Me võime hankida teavet, sealhulgas isikuandmeid, kolmandatelt isikutelt ja muudest allikatest kui teenus, näiteks meie partneritelt ja reklaamijatelt. Kui me kombineerime või seostame muudest allikatest saadud teavet teenuse vahendusel kogutavate isikuandmetega, käsitleme kombineeritud teavet isikuandmetena kooskõlas käesoleva eeskirjaga.

Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Me kasutame isikuandmeid järgmistel alustel: 1) nõusolek; 2) lepingu täitmine; 3) juriidiline kohustus; 4) õigustatud huvi. Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus on eelkõige järgmised.

 • Teenuse tööshoidmine. Me kasutame teenuse vahendusel kogutavat teavet teenuse kõikide funktsioonide käitamiseks, hooldamiseks, täiustamiseks ja pakkumiseks, Teie soovitud teenuste osutamiseks ja teabe andmiseks, kommentaaridele ja küsimustele vastamiseks ning muu kasutajatoe pakkumiseks, samuti selleks, et töödelda ja kohale toimetada osalemissoove ja auhindu seoses reklaamikampaaniatega, mida võidakse teenuses aeg-ajalt pakkuda.


Õiguslik alus: lepingu täitmine, õigustatud huvi.

 • Teenuse täiustamine. Me kasutame teenuse vahendusel kogutavat teavet, et mõista ja analüüsida meie kasutajate kasutustrende ja eelistusi, täiustada teenust ning töötada välja uusi tooteid, teenuseid, funktsioone ja funktsionaalsusi.


Õiguslik alus: lepingu täitmine, õigustatud huvi.

 • Klienditugi. Me kasutame Teie e-posti aadressi ja muud teenuse vahendusel kogutavat teavet, et võtta Teiega ühendust administratiivküsimustes, näiteks klienditeenindus, või et menetleda intellektuaalomandi või privaatsusega seotud rikkumisi või au teotamisega seotud küsimusi.


Õiguslik alus: lepingu täitmine.

 • Turundus. Me kasutame Teie e-posti aadressi ja muid teenuse vahendusel kogutavaid isikuandmeid, et saata teateid meie ja kolmandate isikute, kellega me koostööd teeme, pakutavate toodete ja teenuste kohta, sealhulgas värsket teavet reklaamikampaaniate ja ürituste kohta.


Õiguslik alus: nõusolek.

 • Juriidilise kohustuse täitmine. Me võime kasutada Teie isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Selline töötlemine võib hõlmata näiteks järgmist: ametiasutuste päringutele vastamine, raamatupidamiskohustuste täitmine.


Õiguslik alus: juriidiline kohustus.

Samuti võime kasutada Teie isikuandmeid nii, nagu on kirjeldatud Teile andmete kogumisel esitatavas eraldi privaatsusteatises, või mis tahes muul viisil, milleks olete nõusoleku andnud.

Märkus õigustatud huvi kohta. Pange tähele, et isikuandmete töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvides eeldusel, et Teie õigused ja huvid ei kaalu neid üles. Meie õigustatud huvid on: 1) teenuse kohta teabe saamine Teie käitumise alusel, 2) teenuse osutamine, arendamine ja täiustamine, 3) meie võimalus teenust täiustada, kohandada või muuta, 4) turunduskampaaniate tõhususe üle otsustamine, 5) andmeturbe täiustamine. Igal juhul on õigustatud huvid lubatud vaid siis, kui Teie õigused ja huvid ei kaalu neid üles.

Andmete säilitamise perioodid

Me säilitame Teilt kogutud andmeid vaid seni, kuni Teie konto on aktiivne, või piiratud aja jooksul niikaua, kui meil on neid vaja, et täita eesmärke, milleks me neid andmeid algselt kogusime, kui seadusest ei tulene teisiti. Me säilitame ja kasutame järgmist teavet nii, nagu on vaja, et täita oma juriidilisi kohustusi, lahendada vaidlusi ja jõustada oma lepinguid.

 • Isikuandmeid, nagu Teie e-posti aadressi, nime ja telefoninumbrit (kui on kättesaadav) säilitatakse niikaua, kui Te meie teenust kasutate.


 • Arvete andmeid säilitatakse seitse aastat nende esitamisest Voole kooskõlas Eesti raamatupidamis- ja maksuseadustega.


 • Teavet juriidiliste tehingute kohta Teie ja meie vahel säilitatakse kümme aastat selle esitamisest Voole kooskõlas üldise aegumistähtajaga, mis on tsiviilnõuete jaoks ette nähtud Eesti tsiviilseadustiku üldosa seadusega.


Järgnevalt on esitatud Teie konto sisu ja seotud isikuandmete säilitamisajad erinevates olukordades, kus Te otsustate teenuse kasutamise lõpetada.

 • Kui Teie tellimus lõpeb, ei ole Teie konto enam avalikult nähtav, kuid konto sisu ja seotud isikuandmeid säilitatakse ühe aasta jooksul pärast viimast teenusesse sisselogimist. Selle aja jooksul saate oma veebisaidi hõlpsasti uuesti avaldada, kui teete uue tellimuse. Saidi andmete säilitamise perioodi pikendamiseks uut tellimust tegemata peate lihtsalt oma saidile aeg-ajalt sisse logima.


 • Kui konto on olnud üks aasta passiivne, tehakse 90 päevaks konto sisu ja Teie isikuandmete kohta märge, et need kuuluvad kustutamisele. Selle aja jooksul ei ole võimalik kontole ligi pääseda, kuid kontot on võimalik taastada Teie taotlusel, mis tuleb saata aadressile hello@voog.com. 90 päeva möödumisel kustutatakse Teie konto sisu ja seotud isikuandmed teenusest jäädavalt. Teenuse varukoopiate likvideerimiseks võib kuluda veel 90 päeva.

Isikuandmete vastuvõtjate kategooriad

Teavet isikuandmete vastuvõtjate kohta leiab siit: nimekiri partneritest, kellega me andmeid jagame.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Üldjuhul töödeldakse isikuandmeid, mida me teenuse vahendusel kogume, keskandmebaasides Eestis või mujal Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas (EL/EMP). Kuid mõnel juhul edastatakse isikuandmeid riikidesse ja töödeldakse riikides, mis ei kuulu EL-i/EMP-sse.

Isikuandmeid võib edastada väljapoole ja töödelda väljaspool EL-i/EMP-d eeldusel, et on võetud kohaseid kaitsemeetmeid. Sellised kaitsemeetmed on näiteks järgmised: 1) loetakse, et isikuandmete vastuvõtja riigis on andmete kaitse piisaval tasemel, nagu on kehtestanud Euroopa Komisjon; 2) sõlmitakse leping, mis sisaldab EL-i lepingu tüüptingimusi või muid heakskiidetud tingimusi, tegevusjuhendeid või sertifikaate.

Kuidas me tagame Teie andmete turvalisuse

Me järgime üldtunnustatud valdkondlikke standardeid, et kaitsta meile esitatud teavet edastamise ajal ja pärast seda, kui oleme selle kätte saanud. Me kasutame ka tehnilisi ja korralduslikke kaitsemeetmeid, mis on ette nähtud Teie isikuandmete terviklikkuse ja turvalisuse täiustamiseks.

Kui arvate, et Teie isikuandmed on ohtu sattunud, võtke meiega ühendust aadressil hello@voog.com.

Teie õigused

 • Õigus tutvuda oma andmetega. Teil on õigus saada teada, kui me Teie isikuandmeid töötleme ja sellisel juhul on Teil õigus nende andmetega tutvuda.


 • Õigus lasta oma andmeid parandada. Teil on õigus taotleda oma ebaõigete isikuandmete parandamist.


 • Õigus lasta oma andmed kustutada. Teatud juhtudel on Teil õigus lasta oma isikuandmed kustutada. See kehtib näiteks juhul, kui töötlemise alus on nõusolek ja see nõusolek võetakse tagasi.


 • Õigus oma andmete töötlemise piiramisele. Teatud juhtudel on Teil õigus oma isikuandmete töötlemise piiramisele. See kehtib näiteks juhul, kui Te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse ja me kontrollime, kas andmed on õiged.


 • Õigus oma andmete edastamisele (andmete ülekandmine). Teatud juhtudel on Teil õigus saada oma andmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada neid andmeid otse teisele teenuseosutajale. See õigus kehtib üksnes isikuandmetele, mida me kasutame lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel, ja üksnes juhul, kui töötlemine on automatiseeritud.


 • Vaidlustamise õigus. Teil on õigus oma isikuandmete töötlemine vaidlustada, kui andmete kasutamine põhineb õigustatud huvidel, sealhulgas profiilianalüüsi tegemine otseturunduse eesmärgil (näiteks turunduspakkumiste saamine).


 • Õigus nõusolek tagasi võtta. Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.


 • Õigus mitte olla allutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemisele. Teil on õigus mitte olla allutatud otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsi tegemine, kui sellisel otsustamisel on õiguslikud tagajärjed või Teie jaoks sarnaselt tähtsad tagajärjed.


 • Kaebeõigus. Teil on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (veebisait Eestis: www.aki.ee), kui Te leiate, et isikuandmete töötlemine meie poolt rikub Teie õigusi kohaldatava õiguse alusel.


Kui soovite lisateavet oma isikuandmete kasutamise või oma õiguste kohta, võite alati meiega ühendust võtta aadressil hello@voog.com. Samuti võite igal ajal oma profiili andmeid ja eelistusi värskendada, parandada või kustutada; selleks minge oma konto eelistuste leheküljele teenuses.


Kui Te saate meilt kaubandusliku või reklaamialase e-kirja, võite sellest tellimusest igal ajal loobuda e-kirja lõpus olevale lingile klõpsates. Me võime võimaldada Teil vaadata ja muuta seadeid, mis on seotud meie saadetavate reklaamkirjade sisu ja sagedusega ka konto funktsioonides teenuses.

Pange tähele, et kui Te loobute meie reklaamkirjadest või muudate meie saadetavate reklaamkirjade sisu ja sagedust muul viisil, võib Teie taotluse menetlemiseks kuluda kuni kümme tööpäeva ja selle aja jooksul võite saada meilt reklaamkirju, millest olete loobunud. Isegi kui Te loobute meie reklaamteadetest, saadame Teile endiselt teenusega seotud administratiivteateid.

Eeskirja muudatused ja ajakohastamine

Me võime käesolevat eeskirja aeg-ajalt ajakohastada. Kui me eeskirja muudame, siis teeme selle kättesaadavaks teenuses ja veebilehel. Eeskirja muudatused võidakse Teile edastada ka e-kirja teel või muul viisil.

Eeskirja varasemad muudatused leiab siit: Github.

Meie kontaktandmed

Kui Teil on küsimusi või kommentaare selle eeskirja, oma isikuandmete, meie kasutus- ja avalikustamispraktika või oma andmekaitseõiguste kohta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel või nõusoleku valikuvõimaluste kohta, saatke meile e-kiri aadressil hello@voog.com.

Voog / Edicy OÜ / Aadress: Raekoja plats 1, 51003 Tartu, Eesti

Ehita oma e-pood. Täna. 

Vooga võid sa oma unikaalse veebilehe ja e-poe püsti panna 15 minutiga.